Stikkord

, , ,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dette er stedet hvor den australske sjanger-pedagogikken startet, en støttende skriveunervisnings-tilnærming opprinnelig utviklet for å styrke marginaliserte grupper av elever og til å hjelpe dem til å mestre sjangere som dominerer diskurser i samfunnet. Dette er teorien jeg har fokusert på i mitt doktorgradsarbeid om hvordan lingvistisk teori kan anvendes i skriveundervisning i klasserommet, og det å reise til Sydney og møte menneskene bak denne teorien, og observere anvendelsen av den i ulike klasserom, har vært virkelig interessant og inspirerende for meg.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I løpet av oppholdet mitt, så fikk jeg møte professor James Martin, eller Jim, som han blir kallt, mannen bak den australske sjanger-pedagogikk-teorien. I denne teorien, så blir sjangere forstått som “staged, goal-oriented social processes” (Eggins & Martin, 1997), og det å undervise skriving inkluderer å identifisere disse stadiene i modell-tekster, for så å reprodusere disse mønstrene når en skriver selv (For å lese mer om sjanger-pedagogikk, sjekk Cope & Kalantzis, 2012). På bildet ser vi Jim i sitt kontor ved Sydney universitet. Hans kone, Sue Hood, organiserte et seminar hvor jeg kunne presentere mitt doktorgradsarbeid, som er basert på den australske sjanger-pedagogikken.

Besøk til Leichhardt Public School

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jeg var også så heldig at jeg fikk besøke to skoler og observer ulike sjanger-pedagogiske tilnærming I praksis under forskningsoppholdet mitt i Sydney. I den første skolen jeg besøkte, Leichhardt Public School, var jeg sammen med en annen norsk kollega som jobber med sjanger-pedagogikk, Anne Charlotte Torvatn, for å observe forsker Sally Humphrey gjennomføre en undervisningsøkt om fortellende skriving i en andre klasse. (Anne Charlotte til venstre og Sally til høyre, i skolegården).OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I denne timen, samarbeidet Sally med læreren I klassen, Angela (på bildet), og timen var fokusert på “å vise og fortelle om følelser” i historier, som vi ser fra notatene fra timen på bildet her. Sally fikk forslag fra barna om hvordan de kunne inkludere evaluerende elementer i en historie de hadde konstruert sammen basert på en fortellingsstruktur bestående av en innledning til setting og personer, etterfulgt av komplikasjon og løsning. Å observere denne timen var en inspirerende erfaring, og både Anne Charlotte og jeg var veldig imponert av hvor bra barna så ut til å forstå begrepene som ble brukt av lærer, og av hvordan de bidro i «felleskonstruksjon»-prosedyren, ved å legge til evaluerende elementer i en historie.

Forberedelen til timen vi observerte var basert på ‘appraisal theory’, som utviklet I SFL (systemicsk functionell lingvistikk). For en kort introduksjon til ‘appraisal theory’, sjekk denne bloggen. (For mer informasjon om «appraisal theory», sjekk Martin & White, 2005)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det var også interessant å se på materialet på veggene, og husk at konteksten her er førstespråks-undervisning i en andre klasse. Som vi kan se på bildet her, mellom annet, er et grammatisk aspekt integrert med skriveundervisning i denne klassen, hvor de tre ordgruppene: 1) verb-gruppe, 2) substantiv-gruppe og 3) omstendigheter, er inkludert, fokusert på de semantiske funksjonene denne typen ord-grupper har i setninger.

Besøk til Blacktown Girls High School

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Denne skolen deltar i David Rose sitt prosjekt Reading to Learn, en videre utvikling av sjanger-pedagogikken utviklet i Australia som har blitt gjennomført i ulike kontekster internasjonalt, med et fokus på å lære elever å lese, forstå og skrive tekster, ved å bruke støttende strategier. Sjekk websiden www.readingtolearn.com.au for mer informasjon om dette prosjektet. David Rose satte meg i kontakt med lærere ved Blacktown Highschool for Girls, slik at jeg kunne komme og besøke og observere Reading to Learn gjennomført i praksis.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Denne skolen var ganske annerledes enn den første skolen jeg besøkte, ettersom de fleste elevene her kom fra minoritetsbakgrunner, og hadde ikke engelsk som deres førstespråk. Mange av elevene var av aboriginsk bakgrunn, og det var et murmaleri med aboriginsk kunst på en av veggene i skolegården, som vi kan se fra bildet her.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jeg observerte en undervisningstime i en gruppe med niende-klassinger, med læreren Keith (på bildet), hvor de gjennomførte stadiene “detaljert lesning” og “notat-skriving) fra undervisnings-lærings syklusen utviklet i Reading to Learn-prosjektet. Dette inkluderte å markere viktige ord i en tekst gitt av læreren, og lage lenker av disse ordene etterpå. Det neste stadiet ville vært å reskrive originalteksten basert på ord-lenkene. Markeringen ble gjort som en felles prosess basert på spørsmål spurt av læreren. I denne første gruppen hvor jeg observerte, så jobbet elevene med et avsnitt fra en faktatekst om en bok, en type overtalende tekst. Den andre gruppen jeg observerte, syvende-klassinger som akkurat hadde begynt deres første semester på en ny skole, jobbet med et brev.

Avsnittet som niendeklassingene jobbet med var konstruert etter PEEL-strukturen: Poeng, Eksempel, Forklaring (Explanation) og Lenke. Som vi ser fra plakaten i klasserommet, så forventes det at alle avsnitt i hoveddelen av en overtalende tekst følger denne strukturen, og dette aspektet var inkludert i undervisningen. Som i den første skolen jeg besøkte, så ser vi her hvordan grammatikk er integrert med skriveundervisning, med lister av sammenbindere, modale hjelpeverb, overtalende ord og tenke-ord, til høyre for tekst-strukturforklaringen i venstre kolonne. Også i denne kategoriseringen, så er den semantiske funksjonen til ordene i fokus.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Noe av det som slo meg når jeg observerte undervisningen på denne skolen var at denne tilnærmingen virkelig er nyttig når en jobber med minoritetselever. Denne måten å jobbe med en tekst på åpnet opp for å inkludere arbeid med å utvikle ordforråd og lære synonymer, ettersom mange av spørsmålene stilt var relatert til dette. Forklaringene og repetisjonene av sentrale ord inkludert gjennom de ulike stadiene i denne prosessen er nyttige støttende strategier generelt for å hjelpe elever som lærer språk å forbedre sin kompetanse.

Quote on wall, Blacktown high school

Metodologien som ble anvendt engasjerte også mange av elevene I klassen, ettersom spørsmålene som ble spurt av lærerne var ganske enkle å svare på, og alle kunne klare å finne noen riktige svar. Å gjøre slik at elever føler at de kan lykkes er et viktig aspekt ved undervisning, noe som ser ut til å være i fokus på denne skolen ut fra det jeg kunne lese på slagord på veggene rundt på skolen (se bilde).

TAKK TIL…

Til slutt, så vil jeg takke Jim for at han inviterte meg, David, Sally og lærerne på de to skolene som organiserte skolebesøk for meg, Sue for å organisere et seminar for meg, og Lingphil, the Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology, for økonomisk støtte til dette forskeroppholdet, som gjorde det mulig for meg å besøke Sydney universitet i løpet av doktorgradsarbeidet mitt.

Litteratur

Cope, B., & Kalantzis, M. (2012). The Powers of Literacy, A Genre Approach to Teaching Writing. London Washington: The Falmer Press.

Eggins, S., & Martin, J. R. (1997). Genres and registers of discourse. In T. van Dijk (Ed.), Discourse as structure and process (pp. 230-256). London: Sage.

Martin, J. R., & White, P. R. R. (2005). The language of evaluation : appraisal in English. Basingstoke: Palgrave Macmillan.