Stikkord

, , ,

DSC_0091Denne studien undersøker hvordan engelsklærere i videregående skole underviser i skriving, og hvorvidt de bruker evaluering som en strategi for å støtte elever til å utvikle sine skriveferdigheter. Funnene av studien viser at det er hovedfokus på undervisning av argumenterende skriving, men det er ulike holdninger til hvor detaljert instruksen skal være og i hvilken grad vurderingssituasjoner blir brukt som del av en skriveprosessen varierer.

Mange av lærerne i utvalget i denne studien rapporterer at de bruker en skriveramme for en fem-avsnitts-tekst, og at de gir elevene en eksempeltekst som viser hvilke element hvert avsnitt består av, men enkelte lærere uttrykker også en skepsis i forhold til at for detaljert instruks kan hemme elevenes kreativitet. Lærerne i studien uttrykker også noe ulike holdninger til bruk av det personlige pronomenet “I” i formell skriving, hvorav noen mener det ikke er akseptabelt, og andre ser på det som helt uproblematisk. Dette viser at engelsklærere har ulike holdninger og praksiser i klasserommet når de underviser i skriving.

Når det gjelder bruk av vurdering i skriveopplæringen, så ser vi også ulike praksiser hos lærerne som deltok i denne studien. Enkelte lærere bruker vurdering som en del av skriveprosessen, og elever får redigere tekstene sine før de får en endelig karakter. Andre lærere gir elevene karakter på første utkast, og selv om de gjerne gir elevene tid til å rette opp feil, blir det ikke gjort noen ny vurdering. Det er også ulik praksis når det gjelder hverandre-vurdering. Enkelte lærere bruker denne strategien, andre gjør ikke.

Den type praksis hvor ulike vurderingsstrategier anvendes som del av skriveprosessen er i tråd med retningslinjer i programmet “Vurdering for læring”, som har vært gjennomført i det norske skolesystemet. Det er og i tråd med en sjangerpedagogisk tilnærming til skriveundervisning, som utviklet i Australia, en skriveundervisnings-metodikk som anbefales i publikasjonene fra denne studien

 

Publikasjoner fra prosjektet finner du i tidsskriftene Acta Didactica – Norge, her, og i Nordic Journal of Modern Language Methodology, her.

 

Formidling av dette prosjektet er også gjort på:

2nd Nordic Journal of Modern Language Methodology Conference, Kristiansand, 2014, tittel på presentasjon: “Second language writing instruction: The role of feedback – a common approach? ”