Den første norske boka om sjangerpedagogikk

Bok sjangerpedagogikkSjangerpedagogikk har spredd seg over hele verden, også til Norge, men det har ikke fantes noen norsk bok om denne metoden før nå. Dette er den første norske boka som eksplisitt omhandler sjangerpedagogikk, inspirert fra den australske tradisjonen. Generelt er det en del motstand mot å bruke sjanger-kategorier i Norge, og sjangre har blitt erstattet med «skrivehandlinger». I denne boka, så prøver vi å bygge en bro mellom de to tradisjonene «sjangre» og «skrivehandlinger», og integrere dem. Boka har blitt til gjennom et samarbeid, og er basert på mitt doktorgradsarbeid om sjangerpedagogikk fra UiA, og implementeringen av sjangerpedagogikk i noen skoler i Trondheim gjennom et prosjekt drevet av NTNU.

Systematisk motivasjonsarbeid: Det handler om å overkomme hindringer

Stikkord

, ,

IsakPå grunn av manglende motivasjon og høyt frafall i videregående skole i Norge, har vi utviklet et aksjonsforskningsprosjekt som vi kaller «Systematisk arbeid med motivasjon i videregående skole». Essensen i prosjektet er at elevene selv skal finne ut av hva de vil, hvordan de kan oppnå dette, og hva som stopper dem fra å oppnå dette. De skal SELV finne LØSNINGER på mulige hindringer. Lektor Gerd Martina Langeland ved Møglestu videregående skole initierte prosjektet, og inspirert av et motivasjonsverktøy utviklet av den norske psykologen John Petter Fagerhaug, har vi anvendt en metode vi kaller «en femtrinns-motivasjonsmodell» i flere klasser i videregående skoler i Sør-Norge. Nettside: https://samm.uia.no/ Les videre

Sammenligning av kontekster for språklæring, ulike veier til samme topp

Stikkord

DSC_0107I denne studien, undersøker vi ulike kontekster for engelsk-undervisning, og hvordan disse er forskjellige til tross for et felles mål: å lære å kommunisere bra på engelsk. Vi sammenligner en norsk og en polsk kontekst, og undersøker hvordan læreplaner, tekstbøker, eksamener og vurderinger skiller seg fra hverandre. Funnene våre viser at der er en forskjell mellom disse to kontekstene, selv om begge fokuserer på å utvikle kommunikativ kompetanse i engelsk. Les videre

Doktorgradsdisputas, høsten 2016, Støttende Skriveundervisning anbefales inn i engelsklærerutdanning

Stikkord

, , , ,

053Etter tre år som phd. student, forsvarte jeg doktorgradsavhandlingen min denne høsten, først ved Universitetet i Agder i Kristiansand, og deretter ved Adam Mickiewicz Universitetet in Poznań, Polen. På bildet her står jeg med komiteen som godkjente avhandlingen min, fra venstre: Krystyna Droździał-Szelest,  Ingrid Kristine Hasund og Gustaf B. Skar. Tittelen på avhandlingen var: «English writing instruction in Norwegian upper secondary school – a linguistic and genre-pedagogical perspective»

Les videre

Støttende skriveundervisning: Undervisningsmateriale og litteratur – anbefalinger

Stikkord

, , , , ,

OLYMPUS DIGITAL CAMERAI løpet av min tid som forsker og lærer, har jeg utviklet diverse undervisningsmateriale både i Engelsk og norsk i forhold til å undervise argumenterende skriving og tilpasse språk og struktur til en formell kontekst. Under finner dere undervisningsmaterialet som ble brukt i engelsk i forskningen min i videregående skole, samt noe ekstra material utviklet i andre kontekster. Det ekstra materialet i både engelsk og norsk har også blitt brukt i ungdomsskolen. Videre følger en anbefaling av diverse litteratur relatert til skriveundervisning, som er i tråd med den støttende skriveundervisnings-tilnærmingen jeg anvender i mitt arbeid.

Les videre

Forskningsbesøk til Sydney universitet

Stikkord

, , ,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dette er stedet hvor den australske sjanger-pedagogikken startet, en støttende skriveunervisnings-tilnærming opprinnelig utviklet for å styrke marginaliserte grupper av elever og til å hjelpe dem til å mestre sjangere som dominerer diskurser i samfunnet. Dette er teorien jeg har fokusert på i mitt doktorgradsarbeid om hvordan lingvistisk teori kan anvendes i skriveundervisning i klasserommet, og det å reise til Sydney og møte menneskene bak denne teorien, og observere anvendelsen av den i ulike klasserom, har vært virkelig interessant og inspirerende for meg. Les videre

Støttende skriveundervisning – en sjangerpedagogisk tilnærming som tar elevers behov på alvor

Essay-vidoeÅ lære å skrive godt strukturerte og sammenhengende tekster kan være en utfordring både i engelsk, som denne studien fokuserer på, og i andre fag. En spesielt krevende sjanger er argumenterende skriving, og denne studien viser hvordan en støttende skriveundervisning basert på australsk sjangerpedagogikk kan bidra til at elever behersker dette bedre. Les videre

“Bruk bare engelsk i engelskundervisning” – er elever fra ulike morsmålsbakgrunner enige i dette?

Stikkord

,

Bilde, Role of L1

I engelsklærerutdanning i Norge som i andre deler av Vest-Europa og USA, så har det vært fokus på at engelsk bør brukes mest mulig i klasserommet. En monolingvistisk tilnærming til språkundervisning blir ofte promotert basert på teorier om at en lærer best gjennom naturlig input av språket en skal lære. Selv om dette dominerer i litteratur om engelskundervisning, er det ikke nødvendigvis slik praksis er i virkeligheten, og det er ikke nødvendigvis en ren monolingvistisk tilnærming som er det beste for studentene. Les videre

Behov for fokus på skriveferdigheter i høyere utdanning

Stikkord

,

Bilde, skriving BLUI høyere utdanning er det mange studier hvor kunnskap testes ved at elevene må levere skriftlige eksamener. Dette innebærer at de må beherske både faget sitt, og lykkes i å fremstille sentrale tema godt skriftlig. Dette kan være en utfordring for enkelte studenter, da ikke alle behersker det å skrive like godt. Denne studien undersøker hva et utvalg studenter som tar barnehagelærerutdanning tenker om egne skriveferdigheter i forhold til å skrive drøftende tekster i samfunnsfag, og hvilke utfordringer de har ved denne typen skriftlig fremstilling. Les videre

Elever i videregående skole – trygge på egne skriveferdigheter i engelsk?

Stikkord

, ,

DSC_0085Dette er en nasjonal studie som undersøker hva elever på studiespesialiserende retning ved videregående skoler i Norge tenker om hva de får av skriveundervisning i engelsk, hvilke vurderingspraksiser som finnes, og i hvilken grad de behersker å skrive tekster på engelsk. Studien er en oppfølging av en intervju-studie som undersøkte hva lærere tenker om deres egne skriveundervisningspraksiser, og spørreskjemaet som er brukt i undersøkelsen er utviklet på bakgrunn av funnene i denne intervju-studien. Les videre